ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Considerans

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen, dat uit te voeren opdrachten/werken en/of de verkoop en de levering van materiaal en/of van gebruikslicenties van software uitsluitend door onderhavige algemene voorwaarden worden beheerd, evenals door de bijzondere voorwaarden door MOOGU aan de klant toegestaan.

Voor het plaatsen van een order aanvaardt de opdrachtgever deze verkoop- en betalingsvoorwaarden. Andere toezeggingen zijn door ons slechts bindend indien zij schriftelijk werden bevestigd.

Artikel 1 - Aansprakelijkheid

Voorafgaand aan de ondertekening van het contract, zal de klant de nodige informatie inwinnen en zal hij er zich van vergewissen dat de uit te voeren opdrachten/werken, het materiaal en/of de software, die hij zich voorneemt te verwerven via MOOGU, overeenkomt met zijn behoeften en met het gebruik dat hij ervan verwacht.

MOOGU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar, of appreciatie van de klant.
MOOGU wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af van elk gevolg van advies, werken of materialen, gegeven of verzorgd door MOOGU of andere leveranciers.

De klant zal indien hij dit nodig acht alle verzekeringsovereenkomsten afsluiten voor alle risico’s die, rekening gehouden met de aansprakelijkheidexoneratie van de verkoper, in geen geval door deze laatste kunnen worden gedragen.

Artikel 2 – Bijkomende diensten

MOOGU is slechts gehouden tot levering van de uit te voeren opdrachten/werken, het materiaal en/of van de software, die in de bestelling zijn gespecifieerd. Elke bijkomende dienst zoals installatie, onderhoud van de software, software assistentie en/of de opleiding van de gebruiker zullen het voorwerp kunnen uitmaken van aparte contracten. De aandacht van de klant wordt getrokken op het feit dat deze contracten niet verplicht zijn, maar in het algemeen een voorwaarde zijn voor de veiligheid en het optimale gebruik van sommige producten (informatica en telecom bv.).

Artikel 3 - Machtiging

Tenzij overeenkomst ondertekend door MOOGU, hebben de commerciële afgevaardigden, de tussenagenten en ingenieurs niet de bevoegdheid om MOOGU te verbinden en handelen zij bijgevolg onder hun enige en eigen verantwoordelijkheid. De offertes en bestelbonnen door hun tussenkomst ondertekend, zullen MOOGU slechts verbinden na ratificatie door een, door de vennootschap gemachtigde beheerder of directeur.

Artikel 4 - Prijszetting

Gezien de onzekerheid van de fabrieksprijzen, van de wisselmarkt, van de rechten, de taksen, van de bijkomende kosten en de schommelingen die kunnen plaatsvinden tussen de plaatsing van het order en zijn uitvoering, zijn prijzen die op de tarieflijsten en op de offertes van MOOGU vermeld worden, slechts ter informatie gegeven, de toegepaste prijzen zijnde de van kracht zijnde prijs op de dag van de levering aan de klant. Alle prijzen worden begrepen netto "ex magazijn" van MOOGU, verhoogd met de kosten, verpakkingen, taksen en eventuele installaties.

De goederen worden vervoerd op risico van de klant, zelfs in geval van franco verkoop of levering.

Artikel 5 - Levering

Leveringsdata worden slechts indicatief en zonder verbintenis opgegeven. Een eventuele laattijdige levering mag in geen geval aanleiding geven tot vernietiging of weigering van de bestelling.
De leveringskosten zijn altijd ten laste van de koper. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, is de installatie van de uitrusting ten laste van de koper.

Artikel 6 - Overmacht

Gevallen van overmacht of beslissingen van hogerhand ontheffen de verantwoordelijkheid van MOOGU en geven hem het recht elke bestelling of contract gedeeltelijk of volledig te verbreken zonder vooropzeg of vergoeding.

Artikel 7 - Klachten

De klant moet aan MOOGU, elke klacht betreffende de uitgevoerde opdrachten/werken en/of de geleverde goederen binnen de zeven kalenderdagen van hun ontvangst, schriftelijk, laten toekomen.
Zodra deze termijn verstreken is zullen de uitgevoerde opdrachten/werken en de koopwaar door de klant aanvaard geacht zijn en zal geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen. Wanneer de gegrondheid van een klacht uitdrukkelijk wordt erkend, beperkt onze verplichting zich tot de herstelling of vervanging van het ingebreke gestelde deel van onze levering.

Geen enkele terugzending van koopwaar zal worden aanvaard tenzij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van MOOGU, en voor zover deze koopwaar in goede staat wordt teruggestuurd en in zijn oorspronkelijke verpakking.

Artikel 8 - Weigering

MOOGU behoudt zich het recht voor uitvoering van werken te weigeren indien in strijd met een om het even welke toepassing zijnde wettelijke bepaling. In dat geval zullen gedeeltelijk uitgevoerde werken aan de cliënt in rekening gebracht worden.

Artikel 9 – Waarborg van de verkoper

Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat MOOGU in het kader van dit contract slechts een middelenverbintenis op zich neemt.
Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon is de waarborg met betrekking de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Deze waarborg dekt de onderdelen en arbeidsuren met uitzondering van de verplaatsingsuren en –kosten. Het verlenen van de waarborg veronderstelt dat het geleverde materiaal volledig betaald is. Bij ondertekening van een bijkomend omniumcontract bij MOOGU, naast de ondertekening van de bestelbon, wordt de waarborgtermijn door de verkoper verlengd tot 12 of 36 maanden voor de gehele uitrusting. Dit contract dekt alle verplaatsingskosten, onderdelen en arbeidsuren en voorziet eventueel in een voorafgaandelijk afgesproken interventietijd.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat software zou kunnen behept zijn met bepaalde, niet door MOOGU gekende, gebreken die niet gedekt zijn door de waarborg.
Ingeval van verkoop van tweedehands toestellen door MOOGU wordt de apparatuur geleverd in de staat waarin het zich bevindt. De koper verklaart deze staat te kennen en te aanvaarden. Geen waarborg of vrijwaring is verschuldigd vanwege de verkoper voor eender welk gebrek, zichtbaar of verborgen.

De toekenning van de uitvoering van de waarborg veronderstelt dat het materiaal en/of de geleverde software gebruikt worden volgens de voorwaarden van de offerte of volgens de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, handleidingen en handboeken, die ter beschikking worden gesteld van de klant.

Artikel 10 - Schade

De klanten zullen alle nodige maatregelen treffen teneinde de, in het voorgaande artikel vermelde, voorziene gebruiksvoorwaarden na te leven en verbindt zich ertoe een perfecte kwaliteit te bekomen van de verplichte elektriciteitsvoorziening.
In geen geval zal MOOGU verantwoordelijk zijn voor schade aan personen en/of zaken, en MOOGU zal niet gehouden zijn tot enige schadeloosstelling ten opzichte van een klant of derden voor de schadelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse, gevolgen voortvloeiend uit elke levering van prestaties, materiaal en/of software.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van MOOGU zou vaststaan uit hoofde van foutieve niet-uitvoering van het contract, het bedrag der schadevergoeding waartoe zij zou kunnen gehouden zijn, niet hoger zal liggen dan 10 % ( B.T.W. niet inbegrepen ) van de prijs van het geleverd materiaal, dat aan de oorsprong zou liggen van de schade.

Artikel 11 – Het gebruik van software

De verkochte software blijft uitsluitend eigendom van de vervaardiger. De gebruiker zal het onder geen enkele vorm mogen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap aangebracht op de software en de handleiding in goede staat houden en zal ervoor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.

Artikel 12 – Rechten van derden

De klant verklaart uitdrukkelijk dat al het reproductiewerk dat aan MOOGU wordt overhandigd niet is onderworpen aan reproductierecht, rechten op merken of design, patentwerken of om het even welk ander recht hetzij intellectueel of industrieel. De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe MOOGU te ontslaan van iedere verantwoordelijkheid in deze en haar bij gebeurlijke inbreuk schadeloos te stellen voor de gevolgen hiervan. Alle bepalingen hierboven vernoemt, betreffende documenten en materiaal van de klant, slaan tevens op digitale gegevens en media van welke soort dan ook.

Artikel 13 – Betalingsvoorwaarden

De uitgevoerde opdrachten/werken en/of geleverde materialen en/of software zijn betaalbaar bij levering, contant zonder kosten.
De verkoop is behoudens bijzondere contractuele bepalingen, contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur.

Het uitblijven van betaling op de leveringsdag of op de overeengekomen vervaldag, geeft MOOGU het recht acht dagen na het aangetekend schrijven de onmiddellijke teruggave van de goederen te eisen op kosten van de aankoper, welke dan ook de prestaties en installatiekosten ten laste moet nemen.

Behalve bij afwijkende vermelding, zijn de belastingen niet in de prijs inbegrepen en zijn bijgevolg ten laste van de koper.

Artikel 14 – Gebrek aan betaling

Bij gebrek aan betaling van een factuur, volledig of gedeeltelijk, zal het resterende verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest van 12% per jaar, elke begonnen maand zijnde verschuldigd. Daarenboven zal elke, op haar vervaldatum, onbetaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 15%, met een minimum van 125€.

Tenslotte zal het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldatum, het protesteren van een, zelfs niet aanvaard, effect, elke aanvraag tot minnelijk gerechtelijk concordaat, tot uitstel van betaling, of van elk ander feit dat het onvermogen van de klant zou inhouden, hebben tot gevolg dat de betaling van elke lopende factuur onmiddellijk opeisbaar wordt. Deze situaties kennen tevens aan MOOGU het recht toe om de lopende markten te ontbinden, zonder andere formaliteit dan een notificatie per aangetekend schrijven, en zonder dat de klant aanspraak zou kunnen maken op enige schadeloosstelling.

Artikel 15 – Eigendom

Het is uitdrukkelijk bepaald dat de geleverde prestaties en/of koopwaar eigendom blijft van MOOGU tot op het ogenblik van de integrale betaling van hun prijs en van de bijkomstige kosten en taksen, zonder afbreuk van artikel 11.
In geval van beslag of om het even welke aanspraak vanwege een derde op de verkochte uitrusting, dient de koper de verkoper hiervan onmiddellijk in te lichten per fax, e-mail of dagelijkse post, bevestigd per aangetekend schrijven binnen de 24 uren.

De risico’s van verlies of schade toegebracht aan of door de uitrusting, worden overgedragen op het ogenblik van het buitengaan van de uitrusting uit het magazijn van de verkoper, zelfs indien ze vervoerd worden op kosten van deze laatste.

Artikel 16 - Voorschotten

De voorschotten gestort door de klant zijn in mindering te brengen op de prijs van de bestelling. Zij maken een begin van uitvoering van het contract uit en zijn geenszins handgeld waarbij verzaking eraan, partijen zou toelaten zich te bevrijden van hun verbintenissen.

Artikel 17 – Annulatie bestelling

In geval van vernietiging van de bestelling uitgaande van de koper, zal MOOGU naar zijn keuze, ofwel de uitvoering van de verkoop, ofwel de betaling van een forfaitaire en vaste intrekkingvergoeding, gelijk aan 25% van de verkoopprijs, kunnen vorderen zonder de gehoudenheid van de verkoper enige schade aan te tonen.

Alle bedrijfsstoornissen en onvoorziene gebeurtenissen welke te onzer beoordeling de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of bemoeilijken, geven ons het recht de overeenkomst of het onuitgevoerde gedeelte ervan als opgeschort of onthouden te beschouwen, zonder dat de opdrachtgever schadevergoeding mag vragen.

Artikel 18 - Geschillen

Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen beide partijen als woonplaats de maatschappelijke zetel van hun vennootschap of hun respectievelijke hoofdkantoor. Alle geschillen betreffende de huidige overeenkomst die uitsluitend aan de Belgische wet onderworpen zijn, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.